محورهای اصلی و تخصصی همایش :

 • اربعین و چالش‌های فرهنگی اسلامی در جهان معاصر
 • شیوه مواجهه رسانه‌ها با پدیده اربعین
 • شعایر حسین، ابعاد فقهی و اقتصادی
 • بازتاب اربعین در ادب عربی وفارسی
 • حوادث تاریخی در آیین اربعین
 • جامعه‌شناسی پدیده اربعین
 • دیپلماسی عمومی در اربعین
 • اربعین و مقاومت اسلامی
 • ابعاد راهبردی اربعین
 • آینده پژوهی اربعین
 • جهانی‌سازی اربعین