دریافت هشتاد و شش مقاله علمی توسط دبیرخانه همایش اربعین
1396-08-02
دریافت هشتاد و شش مقاله علمی توسط دبیرخانه همایش اربعین

دبیر اجرایی همایش اربعین: با توجه به محدودیت زمانی در برگزاری این همایش از حدود یک ماه پیش، خوشبختانه مقالات خوبی به دبیرخانه رسید. این مقالات از سوی کمیته داوری ارزیابی شده و به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجه شدند. او افزود: در کنار این مقالات، ۴۵ مقاله که بیشتر سفارشی بودند از کشور خودمان به دست ما رسید که به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه کردیم. خوشبختانه در این فاصله موفق شدیم چکیده تفضیلی مقالات را به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی ترجمه کنیم که در مجموع ۵۶۰ صفحه است. با توجه به محدودیت زمانی در برگزاری این همایش از حدود یک ماه پیش، خوشبختانه مقالات خوبی به دبیرخانه رسید. این مقالات از سوی کمیته داوری ارزیابی شده و به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجه شدند. او افزود: در کنار این مقالات، ۴۵ مقاله که بیشتر سفارشی بودند از کشور خودمان به دست ما رسید که به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه کردیم. خوشبختانه در این فاصله موفق شدیم چکیده تفضیلی مقالات را به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی ترجمه کنیم که در مجموع ۵۶۰ صفحه است.