چکیده مقالات پذیرفته شده برای سخنرانی
1396-07-22

 

ردیف

نام‌خانوادگی

نام

1

آجیلی

هادی

2

آیت اللهی

حمیدرضا

3

اجاقلو

ابوالقاسم

4

احمدی

معصومه

5

احمدی

احمد

6

اسکندری

حسین

7

اشرفی/ حسنی

عباس/ احسان

8

افتخاری

لاله

9

اکبری

حمیدرضا

10

امیدبخش

علیرضا

11

امین

محسن

12

انتظاری

علی

13

ایران­زاده

نعمت‌الله

14

بابایی / پورعزت

زهرا

علی‌اصغر

15

بصیری

حمیدرضا

16

بیات

محمدحسین

17

تقی زاده داوری

محمود

18

حبیی

محسن

19

حبیی

نجفقلی

20

حیدری

احمدعلی

21

خاشعی

وحید

22

خوشرو

محمدرضا

23

دهقانان

حامد

24

ذکیانی

غلامرضا

25

ربیع نتاج

سیدعلی‌اکبر

26

رهبر

عباسعلی

27

سلیمی بجستانی

حسین

28

شاکر

محمدکاظم

29

شریفی

عنایت

30

شهمیری

مرتضی

31

شیخی

کلثوم

32

صالحی

حمید

33

عبدالله

عبدالمطلب

34

قائمی

محسن

35

قبادی

حسینعلی

36

کربلائی پازوکی

علی

37

گنجایش

حمید

38

موسوی رضوی/ غلامی

میرسعید/ مرتضی

39

اله دادی دستجردی

زهره

40

یزدانی

محمود

41

قربانی

زهره

42

شایسته

منصوره