اهداف پنجمین همایش بین المللی اربعین

  • بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی اربعین
  • شناسایی ظرفیت های اربعین به عنوان الگوهای فرهنگی، اقتصادی و حکمرانی در مقابل الگوهای به اصطلاح جهانی
  • آینده پژوهی جامعه نوین در حال تکوین با اتکا به ظرفیت هایی که آئین اربعین به جوامع ارائه می کند
  • طراحی سبک زندگی حسینی که برای همه جوامع بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال است
  • طراحی الگوی نوینی از تجدد که مسیری متفاوت از مدرنیته پیش روی بشریت قرار خواهد داد
  • ایجاد امید نظری و انضمامی در مشتاقان جامعه ای متجدد مایوس از الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی