اهداف و ضرورت برگزاری همایش:

  1. گسترش نگاه علمی به پدیده اربعین
  2. بسط فرهنگ دینی خاصتاً فرهنگ حسینی با تأکید بر اربعین
  3. همگرایی جهانی و راه‌کارهای وصول به آن از طریق گسترش فرهنگ اربعین