آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-06-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-06-12
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-06-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-10-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-11-01
تاریخ شروع همایش
1401-06-14 10:30
تاریخ پایان همایش
1401-06-14 18:00